Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v phân bổ chi tiêu kinh phí bốc xúc, vận chuyển, xử lý rác thải và thu phí vệ sinh trên địa bàn huyện