Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp chống sạt lở mái, thân đê Tả Duy Tiên và chắn nước Hà Tây đoạn từ K...

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp chống sạt lở mái, thân đê Tả Duy Tiên và chắn nước Hà Tây đoạn từ K8+391,29-K8+950

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý khẩn cấp chống sạt lở mái, thân đê Tả Duy Tiên và chắn nước Hà Tây đoạn từ K8+391,29-K8+950​​: ​479.PDF