Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên tỉnh Hà Nam
Nghị quyết này được HĐND huyện Duy Tiên khóa XIX, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 24/6/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký
Tải toàn văn Nghị quyết: 02.pdf