Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Tiên triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Duy Tiên triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Duy Tiên vừa tổ chức giao ban với các hội, đoàn thể của huyện đánh giá hoạt động ủy thác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7,8 và cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.


Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội


Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thực hiện tốt các chương trình tín dụng; tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm đạt gần 67 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt trên 45 tỷ đồng, có 8.687 hộ còn dư nợ với tổng số tiền trên 300 tỷ đồng, trong đó tháng 5, tháng 6 tạo điều kiện cho 608 hộ trên địa bàn vay trên 12 tỷ 100 triệu đồng, doanh số thu nợ trên 17 tỷ 600 triệu đồng. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội trên 300 tỷ đồng. Công tác huy động tiết kiệm qua tổ vay vốn tăng so với đầu năm. Trong tháng 7, 8, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục duy trì dư nợ thường xuyên đạt trên 99,5%, nhất là chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội và chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở, huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua các tổ vay vốn. Đặc biệt là triển khai cuộc thi “Tìm hiểu về thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Theo đó, hình thức của cuộc thi gồm 2 phần: phần 1 là trả lời câu hỏi do Ban chỉ đạo cuộc thi đề ra dành cho cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội và cán bộ, hội viên, đoàn viên của các hội, đoàn thể nhận ủy thác; phần 2 viết một bài về chủ đề triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban bí thư, trong đó đối tượng phủ rộng cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đối tượng thụ hưởng từ chương trình tín dụng chính sách xã hội tham gia viết một trong hai nội dung: cảm nhận của bản thân về sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và hiệu qủa từ nguồn vốn hoặc viết về tấm gương có khát vọng vươn lên thoát nghèo nhờ sự hỗ trợ từ nguồn vốn triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban bí thư. Hạn nộp bài trước ngày 31/7, cơ cấu và số lượng giải thưởng do Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh quyết định./.


Ánh Tuyết (Đài TT)