Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên đầu tư gần 10 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH09 đoạn từ Km 0+200 ÷ Km 0+835 và Km 1+ 926 ÷ Km 2+450

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Duy Tiên đầu tư gần 10 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH09 đoạn từ Km 0+200 ÷ Km 0+835 và Km 1+ 926 ÷ Km 2+450

Đây là Dự án thuộc nhóm C; Với tổng mức đầu tư dự kiến 9.998 triệu đồng thuộc vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn khác. Địa điểm thực hiện của dự án là xã Yên Bắc, Tiên Nội của huyện Duy Tiên. Dự án được thực hiện từ năm 2019 đến năm 2020, theo hình thức cải tạo, nâng cấp. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Duy Tiên.

Dự án sau khi được hoàn thành sẽ tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân, đáp ứng nhu cầu giao thông ngày một tăng của khu vực, góp phần đẩm bảo an toàn giao thông, thúc đầy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và góp phần hoàn thành tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật của thị xã và của phường thuộc thị xã, phấn đấu đưa Duy Tiên trở thành thị xã trước năm 2020

Dưới đây là toàn văn Quyết định: 399


Hoàng Hồng (TH)