Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Duy Tiên ban hành Công văn về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Duy Tiên ban hành Công văn về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm
Để công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm có hiệu quả, giảm thiểu tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện và khắc phục những nguyên nhân, điều kiện của tội phạm trộm cắp tài sản, ngày 31/10/2018, UBND huyện Duy Tiên ban hành công văn số 749/UBND-VP về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Dưới đây là toàn bộ Công văn số 749