Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân  
05/11/2018
Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Thường trực HĐND huyện Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 07/KH-TTHĐND Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ hop HĐND huyện cuối năm 2018 đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2016-2021.
18/07/2018
Điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 19/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên khóa XIX, kỳ họp thứ 2 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Duy Tiên