Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành  
23/07/2014
Triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội HTXDV Nông nghiệp nhiệm kỳ 2014 - 2019; Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn trên nền đệm lót sinh học; giao chỉ tiêu thu gom rác thải 2014
23/07/2014
Thông báo kết quả kiểm tra thực hiện Kế hoạch dồn đổi ruộng đất nông nghiệp; Kết quả kiểm tra, rà soát đơn thư trên địa bàn huyện