Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
05/11/2018
Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Thường trực HĐND huyện Duy Tiên ban hành Kế hoạch số 07/KH-TTHĐND Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ hop HĐND huyện cuối năm 2018 đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2016-2021.
23/10/2016
Ngày 14/10/2016, UBND huyện Duy Tiên ban hành Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Duy Tiên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021