Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
16/10/2019
Ngày 10/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
11/10/2019
Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam quy định chi tiết Luật.
01/10/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2007/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
30/09/2019
Để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2824/KH-UBND ngày 24/9/2019 về cải thiện, nâng cao chỉ số Đăng ký tài sản (A7) và chỉ số Chất lượng quản lý hành chính đất đai (B3) trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
17/09/2019
Ngày 09/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND).
16/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc Quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16/09/2019
Ngày 04/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND).
14/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 1, 2 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QD-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu.
13/09/2019
Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
07/09/2019
Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND).
05/09/2019
Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND).
04/09/2019
Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam (kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND).
04/09/2019
UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page